Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Giám đốc Nhân sự Tập đoàn

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép
 • Chế độ tập thể dục

Mô Tả Công Việc

Planning / estimating / building the system: Lập kế hoạch/dự toán/xây dựng hệ thống: 
 
- Develop overall strategies, budget, targets / KPIs on Geraral Affair & Human Resources for the whole corporation; - Xây dựng chiến lược, ngân sách, chỉ tiêu/KPI tổng thể cho bộ phận Hành chính - Nhân sự tập đoàn; 
 
- Develop general management and operation processes specific to the Administration - Human Resources department of the Group; - Xây dựng các quy trình quản lý, vận hành chung đặc thù của bộ phận Hành chính - Nhân sự của tập đoàn; 
 
- Develop a system of processes / regulations / policies for HR fuctions: Recruitment, C&B, Labor Relations, Training, Organizational Development; - Xây dựng hệ thống qui trình/qui chế/chính sách cho các mảng trong nhân sự:  Tuyển dụng, Tiền lương, Đãi ngộ, Quan hệ lao động, Đào tạo, Xây dựng Hệ thống; 
 
- Manage the development of short and long-term strategies for human resource management and personnel policies with department leaders; - Quản lý việc xây dựng các chiến lược ngắn và dài hạn để quản lý nhân sự, các chính sách nhân sự với lãnh đạo các bộ phận; 
 
- Develop strategies to identify, attract, develop and retain talents; - Xây dựng chiến lược nhằm xác định, thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài; 
 
- Be in charge of HR Budget; - Lập ngân sách về nhân sự; 

 

- Convert strategy into targets / KPIs of units in the group; - Chuyển chiến lược thành chỉ tiêu/KPI của các đơn vị trong tập đoàn; 
 
- Evaluate and adjust policies to ensure the effectiveness associated with the business and Group development strategy; - Đánh giá và điều chỉnh chính sách nhằm đảm bảo tính hiệu quả gắn chặt với chiến lược kinh doanh và phát triển của tập đoàn; 
 
Daily work: Công việc hằng ngày: - Support business units / companies on personnel issues; - Hỗ trợ các đơn vị/công ty kinh doanh về các vấn đề nhân sự; 
 
- Implement and ensure regulations and general operating procedures are strictly implemented; - Triển khai và đảm bảo các quy định, quy trình vận hành chung được thực hiện nghiêm túc; 
 
- Develop and maintain personnel policies, systems on recruitment, training and development, salaries for employees according to industry standards; - Xây dựng và duy trì các chính sách về nhân sự, hệ thống về tuyển dụng, đào tạo và phát triển. tiền lương cho nhân viên theo chuẩn ngành; 
 
- Develop and implement reward programs that are consistent with the leadership of business units; - Xây dựng và triển khai các chương trình khen thưởng có sự thống nhất với lãnh đạo các đơn vị kinh doanh; 
 
- Develop and implement a process of assessment program according to agreements with the leaders of business units; - Xây dựng và thực hiện quy trình đánh giá hiệu quả công việc theo thỏa thuận với lãnh đạo các đơn vị kinh doanh; 
 
- Ensure the deployment of development programs for employee at all levels; - Đảm bảo triển khai các chương trình phát triển cho toàn bộ nhân viên; 
 
- Train professional skills and soft skills; - Đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm; 
 
- Deploy cultural development programs, team development, enhancing cohesion among the Group's employees; - Triển khai các chương trình phát triển văn hóa, phát triển đội ngũ, nâng cao tính gắn kết trong CBNV tập đoàn; 
 
- Manage relationships with group companies to ensure good support for units in human resource management and development; 

- Quản lý mối quan hệ với các công ty thuộc tập đoàn đảm bảo hỗ trợ tốt các đơn vị trong công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực; 
 
- Support recruitment and directly recruit key personnel; - Hỗ trợ tuyển dụng và trực tiếp tuyển dụng nhân sự chủ chốt; 
 
- Ensure the labor relations activities are in accordance with the law and on schedule (labor contracts, insurance types ...;) - Đảm bảo các hoạt động của công tác quan hệ lao động đúng luật, đúng hạn (HĐLD, các loại BH…); 
 
- Follow closely the changes of labor laws at home and abroad; - Theo sát những sự thay đổi của luật lao động trong và ngoài nước ; 
 
- Manage communication related to human resources for related departments in the group; - Quản lý việc truyền thông các vần đề liên quan đến nhân sự cho các bộ phận liên quan trong tập đoàn; 
 
- Ensure compliance with internal policies and procedures; - Đảm bảo tuân thủ chính sách và thủ tục nội bộ; 
 
- Other tasks/projects at the request of the Chairman and General Director. - Các công việc phát sinh theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. 

Yêu Cầu Công Việc

- Fluent in English

- Tiếng Anh thành thạo

- Ability to implement priorities, organize and implement projects - Khả năng thực hiện ưu tiên, tổ chức và thực hiện dự án 
 
- Good communication skills - Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt 
 
- Ability to handle relationships and conflicts - Có khả năng xử lý các mối quan hệ và xử lý xung đột 

- Extensive experience in HRGA activities, including experience in a managerial position - Giàu kinh nghiệm trong các hoạt động về HCNS, bao gồm kinh nghiệm ở vị trí quản lý 

- Rich experience in designing effective employment, training and management systems - Giàu kinh nghiệm thiết kế hệ thống tuyển dụng, đào tạo và quản lý hiệu quả làm việc 
 
- In-deepth understanding of the domestic and foreign human resources policies (in accordance with labor laws and regulations) - Am hiểu các chính sách nhân sự trong nước và các quốc gia phù hợp (phù hợp với luật và các quy định về lao động) 
 
- Good knowledge of the effects and sensitive factors related to the multicultural working environment - Am hiểu về những ảnh hưởng và các yếu tố nhạy cảm liên quan đến môi trường làm việc đa văn hóa 
 

Việc Làm Tương Tự

Trưởng phòng/ Trưởng nhóm Marketing (Công ty Startup thể thao)

Mức Lương: 20,000,000 - 25,000,000 VNĐ
Đăng tuyển 8 ngày trước
Trưởng phòng/ Trưởng nhóm Marketing (Công ty Startup thể thao)

Giám đốc điều hành Công ty Du lịch

Mức Lương: 3,000 - 5,000 USD
Đăng tuyển 15 ngày trước
Giám đốc điều hành Công ty Du lịch

Giám Đốc Điều Hành Khách sạn và Resort

Mức Lương: 3,000 - 5,000 USD
Đăng tuyển 22 ngày trước
Giám Đốc Điều Hành Khách sạn và Resort

Sales Executive ( Dịch vụ tuyển dụng)

Mức Lương: 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
Đăng tuyển 36 ngày trước
Sales Executive ( Dịch vụ tuyển dụng)

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Tiếng Nhật N2

Mức Lương: 30,000,000 - 40,000,000 VNĐ
Đăng tuyển 63 ngày trước
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Tiếng Nhật N2

Giám đốc điều hành (Thời trang cao cấp)

Mức Lương: 3,000 - 5,000 USD
Đăng tuyển 64 ngày trước
Giám đốc điều hành (Thời trang cao cấp)

Giám đốc điều hành Tập đoàn

Mức Lương: 3,000 - 7,000 USD
Đăng tuyển 64 ngày trước
Giám đốc điều hành Tập đoàn

Trưởng phòng kinh doanh mảng Đào tạo

Mức Lương: 1,000 - 1,200 USD
Đăng tuyển 71 ngày trước
Trưởng phòng kinh doanh mảng Đào tạo

HRM/ HR and Administration Manager (IT and manufacturing field)

Mức Lương: 2,500 - 4,000 USD
Đăng tuyển 72 ngày trước
HRM/ HR and Administration Manager (IT and manufacturing field)

Sales Director (Animal nutrition)

Mức Lương: 3,000 - 6,000 USD
Đăng tuyển 92 ngày trước
Sales Director (Animal nutrition)

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.